1. Home
  2. Cli
  3. Restart mysql server
#cli#file#mysql

Restart MySQL server installed on Linux

sudo /etc/init.d/mysql restart
copy
Full Cli cheatsheet
Sitemap Git repository