1. Home
  2. Cli
  3. Start mysql server
#cli#file#mysql

Start MySQL server installed on Linux

sudo /etc/init.d/mysql start
copy
Full Cli cheatsheet
Sitemap Git repository